Codul Etic


Asociația “Un Pas Înainte Alexandra” ȋn România
Acceptat la data de 01.03.2016.

CAPITOL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul cod etic se aplică personalului (membrilor, personalului angajat și voluntarilor) Asociației Un Pas ÎnainteAlexandra

Art. 2. Codul etic se bazează pe un set de valori şi norme etice fundamentale și reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită profesională aplicabile în relaţia cu beneficiarii şi partenerii asociației.

Art. 3. Scopul codului etic este: de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii asociației; de a stabili normele generale de conduită în desfăşurarea activităţii asociației; de a fi folosit ca un instrument în rezolvarea conflictelor de natură etică.

CAPITOLUL II
PRINCIPII ŞI VALORI CARE STAU LA BAZA FURNIZĂRII SERVICIILOR

Art. 4. Asociației Un Pas ÎnainteAlexandra trebuie să fie permanent vocea pacienților pe care îi reprezintă, în toate comunicările și activitățile sale va reprezenta exclusiv interesele pacienților.

Art. 5. Valorile şi principiile etice care stau la baza prezentului cod:
Valori:
 Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile oferite de asociație şi de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
 Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul ce răspunde nevoii sale, în limitele paletei de servicii ale asociației.
 Transparenţă şi participare în acordarea serviciilor
Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi şi sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea şi furnizarea serviciilor oferite de asociație.
 Confidenţialitatea
Asociatia Un Pas ÎnainteAlexandra ia măsurile necesare şi rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.
 Demnitatea umană
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii. Toţi beneficiarii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele şi valorile personale.
Principii:
 respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului;
 prevenirea si combaterea discriminarii;
 egalizarea sanselor;
 egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de
munca;
 solidaritatea sociala;
 responsabilizarea comunitatii;
 subsidiaritatea;
 adaptarea societatii la persoana cu handicap;
 interesul, persoanei cu handicap;
 abordarea integrata;
 parteneriatul;
 libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza;
 abordarea centrata pe persoana în furnizarea de servicii;
 protectie împotriva neglijarii si abuzului;
 alegerea alternativei celei mai putin restrictive în determinarea sprijinului si asistentei necesare;
 integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii
egale ca toti ceilalti membri ai societati

CAPITOLUL III
NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR

Art. 6. În relaţia personal, Asociației Un Pas ÎnainteAlexandra – beneficiar se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
 Personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;
 Personalul va adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere şi caracteristicile beneficiarului și va furniza informaţii obiective, centrate pe problema beneficiarului;
 În vederea abordării comprehensive a problemelor, personalul va lucra în echipe multidisciplinare;
 Personalul va prezenta beneficiarului sau aparținătorului (după caz) toate avantajele şi dezavantajele opţiunilor posibile;
 Serviciile trebuie să fie adaptate în funcţie de nevoile pacientului;
 Echipa multidisciplinară, după o analiză corectă și obiectivă a nevoilor şi problemelor pacietului va alege strategia şi metodele adecvate de intervenție;
 Personalul nu va face discriminări pe bază de sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală şi venituri;
 Personalul nu va influenţa pacietului în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă natură;
 Personalul nu se va implica în relaţii sentimentale cu pacietului;
 Personalul nu va accepta de la beneficiari recompense materiale pentru serviciile prestate în cadrul activității din asociație;
 Personalul nu va folosi informaţiile obţinute în timpul activității în scop personal;
Art. 7. În relaţia coleg – coleg se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
1. Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare şi susţinere reciprocă:
 tot personalul contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor asociației;
 este necesară o permanentă comunicare şi un transfer de date între colegi pentru a asigura multidisciplinaritatea serviciilor;
 colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de informaţii, implicarea în identificarea şi soluţionarea problemelor.
2. Relaţia între colegi se va baza pe respect reciproc:
 nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct şi imediat;
 fiecare dintre colegi are dreptul de a-i fi respectată opinia;
 în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-şi expună şi să-şi susţină punctul de vedere;
 conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate şi profesionale;
 în relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat şi decent.
3. Sinceritate şi corectitudine:
 se va evita denigrarea şi calomnierea cu bună ştiinţă a colegilor;
 se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia imaginea acestora;
 opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea;
 în activitatea desfăşurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi şi merite profesionale şi nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

Art. 8. În relaţia personal Asociației Un Pas ÎnainteAlexandra – reprezentanţi ai partenerilor, ai instituţiilor şi ai societăţii civile se vor respecta următoarele norme generale de conduită:
1. Loialitatea faţă de asociație prin:
 obligaţia personalului de a apăra prestigiul asociației;
 abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor asociației;
 angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu politicile, strategiile, proiectele şi activitatea desfăşurată la nivelul asociației;
 în cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai asociației, personalul va respecta limitele mandatului primit din partea asociației;
 interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care asociația are calitatea de parte.
2. Confidenţialitate:
 personalului îi este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 informaţiile cu privire la date personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în cauză.
3. Evitarea folosirii imaginii asociației în interes personal:
a. personalul nu va folosi imaginea asociației în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură.
4. Respect şi atitudine conciliantă:
 angajaţii vor respecta libertatea opiniilor şi nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;
 angajaţii vor evita pe cât posibil declanşarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile;
 în cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă, inclusiv prin mediere.
CAPITOLUL IV
RESPONSABILITĂŢI, MODUL DE ÎNREGISTRARE ŞI SOLUŢIONARE A RECLAMAŢIILOR

Art. 10. Încălcarea normelor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a personalului.

Art. 11. Procedura şi modul de sesizare şi soluţionare a reclamaţiilor:
1. Sesizarea oricăror aspecte negative legate de serviciile acordate în cadrul Un Pas ÎnainteAlexandra; se face pe următoarele căi:
 verbal – adresat personalului sau conducerii Asociatiei Un Pas ÎnainteAlexandra;
 în scris la sediul Centrului în „Registrul de sesizări și reclamații”.
1. Termenul de soluţionare a sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, timp în care reclamantului i se va comunica răspunsul scris sau verbal în legătură cu problema sesizată.
2. În răspunsul dat în urma sesizării, va fi menţionată şi modalitatea de contestare a acestuia.
CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

Art. 12. Pentru informarea beneficiarilor prezentul cod etic este pus la recepția Centrului Asociatiei Un Pas ÎnainteAlexandra pentru a putea fi consultat de cei interesaţi.
Art. 13. Prezentul cod de conduită intră în vigoare la data de 01.03.2016

PRESEDINTE,
Popa Mirela Felica

Parteneri


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba

Primaria Municipiului Aiud

Spitalul Municipal Aiud
Colegiul National Titu Maiorescu Aiud

Primaria Orasului Ocna Mures

Asociația SM Speromax Alba
Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Asociația Speranta Aiud

Dr. Dudas Stoia Diana – medic de recuperare
Dr. Checiches Radu – medic neurolog

Dr. Burghiu Daniel – medic psihiatru